Pricelist

Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłaty za najem i rezerwację rowerów. Wypożyczenie Rezerwacja
Czas Cena Czas Cena
0 - 60 minut 0,00 zł 0 - 15 minut 1 zł
61 – 90 minut 1,50 zł
91 – 120 minut 1,50 zł
121 – 150 minut 1,50 zł
151 – 180 minut 1,50 zł
181 – 210 minut 1,50 zł
211 – 240 minut 1,50 zł
241 – 270 minut 1,50 zł
271 – 300 minut 1,50 zł
301 – 720 minut 0,00 zł

Opłaty dodatkowe

Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za przekroczenia 12 godzin wypożyczenia 150 zł
Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji ChR (premiowany Zwrot) 5zł
Pozostawienie Roweru poza Stacją ChR w Strefie Użytkowania (płatny Zwrot) 10 zł
Opłata za kradzież, utratę lub całkowite zniszczenie:*
Roweru standardowego 3 660 zł
Rower standardowego z fotelikiem dziecięcym 4 460 zł
Roweru typu tandem 9 595 zł
Roweru typu cargo 10 050 zł
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) 300 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym 600 zł
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń 200 zł
Nieautoryzowany przejazd 100 zł
Przewożenie roweru samochodami i innymi środkami transportu należącymi
do osób prywatnych oraz transportem publicznym jeśli Regulamin Przewozu nie dopuszcza
takiej możliwości (pociąg, autobus, itd.)
50 zł
Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych 200 zł

Opłaty dodatkowe sumują się.

*w przypadku częściowego uszkodzenia roweru Opłata Dodatkowa jest ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu wykonanego przez Operatora

Price List and Additional Fees Table

Type of fees Gross value
Bike rental and booking fees. Renting Booking
Time Price Time Price
0 - 60 minutes PLN 0,00 0 - 15 minutes PLN 1
61 – 90 minutes PLN 1,50
91 – 120 minutes PLN 1,50
121 – 150 minutes PLN 1,50
151 – 180 minutes PLN 1,50
181 – 210 minutes PLN 1,50
211 – 240 minutes PLN 1,50
241 – 270 minutes PLN 1,50
271 – 300 minutes PLN 1,50
301 – 720 minutes PLN 0,00

Additional fees

Initial fee PLN 10
Fee for exceeding 12 hours of rental PLN 150
Bonus for bringing the Bike to the CHR Station (Return awarded with a bonus) PLN 5
Leaving the Bike outside the ChR Station in the Area of Usage (paid Return) PLN 10
Charge for theft, loss or total destruction of:*
Standard bike PLN 3 660
Standard Bike with child seat PLN 4 460
Tandem Bike PLN 9 595
Cargo Bike PLN 10 050
Riding a Bike by more people than allowed by the Operator for the type of Bike PLN 100
Abandonment of a Bike (regardless of type) PLN 300
Leaving a Bike (regardless of type) in a restricted access site PLN 600
Removal of applied safeguards PLN 200
Unauthorized ride PLN 100
Carrying of bikes by car and other means of transport
belonging to private persons and by public transport if the Terms and Conditions of Carriage
do not allow this (train, bus, etc.)
PLN 50
Commercial use of a Bike PLN 200

Additional fees add up.

* in case of partial damage to a bike, the additional fee is determined individually on the basis of an estimate prepared by the Operator